संस्कृत शब्द​ असुराः का अर्थ (Meaning of Samskrit word asurAH)

असुराः

वर्णविच्छेदः – अ + स् + उ + र् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • सर्वे देवाः असुराः च पङ्क्तौ उपविशन्तु।

हिन्दी में अर्थ​

दानव

Meaning in English

demons