संस्कृत शब्द​ अस्तु का अर्थ (Meaning of Samskrit word astu)

अस्तु

वर्णविच्छेदः – अ + स् + त् + उ
  • अस्तु।
  • अम्ब​, अद्य भानुवासरः। किं वयम् उद्यानं गच्छाम​? — अस्तु, सायङ्काले पञ्चवादने गच्छाम​।

हिन्दी में अर्थ​

ठीक है

Meaning in English

okay