संस्कृत शब्द​ अश्वेन का अर्थ (Meaning of Samskrit word ashvena)

अश्वेन

वर्णविच्छेदः – अ + श् + व् + ए + न् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् तृतीया विभक्तिः
  • अश्वेन सह लक्ष्मणः गच्छति।

हिन्दी में अर्थ​

घोड़े (के साथ)

Meaning in English

(with) horse