संस्कृत शब्द​ अश्वः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ashvaH)

अश्वः

वर्णविच्छेदः – अ + श् + व् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • कः धावति? - अश्वः धावति।
  • अश्वः शीघ्रम् अधावत्।

हिन्दी में अर्थ​

घोड़ा

Meaning in English

horse