संस्कृत शब्द​ अन्येषाम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word anyeShAm)

अन्येषाम्

वर्णविच्छेदः – अ + न् + य् + ए + ष् + आ + म्
  • सः अन्येषाम् आयुधानाम् अपि सम्यक् प्रयोगं करोति स्म​।

हिन्दी में अर्थ​

अन्य

Meaning in English

other