संस्कृत शब्द​ अन्ये का अर्थ (Meaning of Samskrit word anye)

अन्ये

वर्णविच्छेदः – अ + न् + य् + ए
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् विभक्तिः — प्रथमा मूलशब्दः — अन्य
  • तत्र अन्ये बालकाः न सन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

अन्य, और कोई

Meaning in English

other