संस्कृत शब्द​ अम्बायाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ambAyAH)

अम्बायाः

वर्णविच्छेदः – अ + म् + ब् + आ + य् + आः
एकवचनम् स्त्रीलिङ्गम् विभक्तिः — षष्ठी
  • सा स्नानं कृत्वा अम्बायाः साहाय्यं करोतु।

हिन्दी में अर्थ​

माँ का/के/की

Meaning in English

of the mother