संस्कृत शब्द​ अकुर्वन् का अर्थ (Meaning of Samskrit word akurvan)

अकुर्वन्

वर्णविच्छेदः – अ + क् + उ + र् + व् + अ + न्
बहुवचनम् प्रथम​ पुरुषः क्रियापदम्
  • बहुवर्षेभ्यः पूर्वं, वैज्ञानिकाः मण्डूकस्य उपरि एकं परीक्षणम् अकुर्वन्।

हिन्दी में अर्थ​

किया, किए

Meaning in English

did