संस्कृत शब्द​ अकरोत् का अर्थ (Meaning of Samskrit word akarot)

अकरोत्

वर्णविच्छेदः – अ + क् + अ + र् + ओ + त्
एकवचनम् पुरुषः — प्रथमः परस्मैपदम् क्रियापदम् लङ्लकारः धातुः — कृ
  • तत्र सा भारतस्य विधवास्त्रीणां सहायतार्थम् अर्थसञ्चयम् अकरोत्।

हिन्दी में अर्थ​

किया

Meaning in English

did