संस्कृत शब्द​ अभ्यासेन का अर्थ (Meaning of Samskrit word abhyAsena)

अभ्यासेन

वर्णविच्छेदः – अ + भ् + य् + आ + स् + ए + न् + अ
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् तृतीया विभक्तिः
  • अभ्यासेन किं न सिध्यति।
  • अभ्यासेन ज्ञानं वर्धते।

हिन्दी में अर्थ​

अभ्यास से

Meaning in English

through practice