संस्कृत शब्द​ अभिमन्योः का अर्थ (Meaning of Samskrit word abhimanyoH)

अभिमन्योः

वर्णविच्छेदः – अ + भ् + इ + म् + अ + न् + य् + ओः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् षष्ठी विभक्तिः
  • अभिमन्योः पिता अर्जुनः।
  • अभिमन्योः मातुलः वासुदेवः अस्ति।

हिन्दी में अर्थ​

अभिमन्यु का/के/की

Meaning in English

Abhimanyu's