संस्कृत शब्द​ आरक्षकाः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ArakShakAH)

आरक्षकाः

वर्णविच्छेदः – आ + र् + अ + क् + ष् + अ + क् + आः
बहुवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • आरक्षकाः देशं चोरेभ्यः रक्षन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

पहरेदार, प्रहरी

Meaning in English

policemen