संस्कृत शब्द​ आपणिकः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ApaNikaH)

आपणिकः

वर्णविच्छेदः – आ + प् + अ + ण् + इ + क् + अः
एकवचनम् पुँल्लिङ्गम् प्रथमा विभक्तिः
  • आपणिकः तस्मै दूषितानि सेवफलानि अयच्छत्।

हिन्दी में अर्थ​

दुकानदार

Meaning in English

shopkeeper