संस्कृत शब्द​ आनन्दम् का अर्थ (Meaning of Samskrit word Anandam)

आनन्दम्

वर्णविच्छेदः – आ + न् + अ + न् + द् + अ + म्
  • इन्द्रः आञ्जनेयस्य शौर्यं दृष्ट्वा आनन्दम् अनुभूतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

आनन्द

Meaning in English

joy