संस्कृत शब्द​ आहूतवान् का अर्थ (Meaning of Samskrit word AhUtavAn)

आहूतवान्

वर्णविच्छेदः – आ + ह् + ऊ + त् + अ + व् + आ + न्
  • सः सर्वान् स्वपुत्रान् आहूतवान्।

हिन्दी में अर्थ​

बुलाया

Meaning in English

called, asked to come