संस्कृत शब्द​ आगच्छामि का अर्थ (Meaning of Samskrit word AgachChAmi)

आगच्छामि

वर्णविच्छेदः – आ + ग् + अ + च् + छ् + आ + म् + इ
एकवचनम् पुरुषः — उत्तमः क्रियापदम्
  • अर्धघण्टाभ्यन्तरे आगच्छामि।
  • मम गृहं समीपे एव अस्ति। अतः अहं पादाभ्याम् एव आगच्छामि।

हिन्दी में अर्थ​

आता / आती हूँ

Meaning in English

(I) come