संस्कृत शब्द​ छात्राः का अर्थ (Meaning of Samskrit word ChAtrAH)

छात्राः

वर्णविच्छेदः – छ् + आ + त् + र् + आः
बहुवचनम्
  • छात्राः पाठम् अस्मरन्।
  • छात्राः पठितुं विद्यालयं गच्छन्ति।
  • छात्राः वृष्टौ क्रीडन्ति।

हिन्दी में अर्थ​

दो से अधिक छात्र

Meaning in English

more than two students